คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดเตรียมและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบและเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าตามขั้นตอนที่กำหนด เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นลงจากการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าตามคำสั่งการจัดเก็บสินค้าในแต่ละรายการ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพคลังสินค้าอย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสถานศึกษา โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้าระดับ 2 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า เช่น พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ดูแลคลังสินค้า ผู้ดูแลสต๊อกสินค้า พนักงานตรวจรับสินค้า พนักงานจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่ง พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ เป็นต้น
    8344    ผู้ควบคุมรถยกสินค้า
    9321    คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
    9329    คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
    9333    คนงานขนถ่ายสินค้า
    9334    คนงานเติมสินค้าบนระดับวาง 
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-MVIX-772A ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
LOG-BASK-777A จัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ