คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า (ผู้ชำนาญการศุลกากร) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า (ผู้ชำนาญการศุลกากร) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการกำกับ ควบคุมการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน กำกับและดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจสอบเอกสารการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน กรณีพบปัญหาที่เกิดขึ้น วางแผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการส่งออก-นำเข้า และผ่านแดนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน อบรมและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน พัฒนา ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้คำปรึกษาด้านพิธีการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน ให้กับพนักงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิกัดและอัตราอากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ประสานงานด้านพิธีการส่งออก -นำเข้าและผ่านแดน แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้านพิธีการศุลกากรและอื่นๆ ประสานงานการรับ-ส่งมอบสินค้า ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ เพื่อขนส่งสินค้าไปถึงผู้รับปลายทาง ประสานงานการจัดทำใบแจ้งเรียกร้องความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจนับจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง และตรวจสภาพสินค้า ประเมินความพร้อมและวางแผนการจัดการขนส่ง รับ-ส่งมอบสินค้า วางแผน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าให้ตรงตามกำหนด วางแผน ควบคุม และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน วางแผนงานด้านบุคลากร และเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินการค่าใช้จ่ายและเตรียมเงินสำรองให้พอเพียงและเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติค่าใช้จ่าย สรุปและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล ให้ข้อเสนอแนะและเตรียมแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้และความเข้าในเกี่ยวกับกระบวนการศุลกากร
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีความสามรถในการให้คำปรึกษา เสนอแนะและฝึกอบรมในการปฏิบัติงานได้
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ปี ในอาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) 
2. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ชำนาญการกับกรมศุลกากร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง และปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า (ผู้ชำนาญการศุลกากร) จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ชำนาญการศุลกากร ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าสินค้า (Import Officer), เจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกสินค้า (Export Officer) เจ้าหน้าที่อาวุโสนำเข้าสินค้า (Import Senior Officer), เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกสินค้า(Export Senior Officer)ที่ผ่านการสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากรและผู้ชำนาญการศุลกากร
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า 
หมายเหตุ : ……………N/A………………………………………………………..
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-PUXU-680A ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการจัดการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน
LOG-MDQX-681A พัฒนาระบบการทำงานให้กับพนักงานการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน
LOG-LNAF-682A ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน
LOG-WDQA-683A ติดต่อประสานงานส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
LOG-BDIQ-684A วางแผนงาน จัดการด้านพิธีการศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
LOG-HFZR-685A วางแผนระบบการลำเลียงและขนส่งสินค้า
LOG-MLME-686A จัดการระบบการเงิน การส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดน
LOG-QOBH-687A รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ