คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องกังหัน ของระบบให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้า เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น ตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตัวเองควบคุมระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้า ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ติดตามสถานะของระบบจ่ายไฟฟ้าภาพรวม ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม วิศวกร ในการแจ้งคำสั่งในการเดินระบบ จัดทำรายงานประจำวัน (Daily report) ในการเชื่อมระบบไฟฟ้า ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น ซ่อมบำรุงตามแผนซ่อมบำรุง (PM) และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง มีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-LPGX-502A ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า
GPW-QBDP-503A ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า
GPW-KRAT-504A ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะปกติ
GPW-IRSG-505A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ