คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  สามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมบุคคลอื่น ๆ   บริหารงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสามารถประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (Technical manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (sale manager)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-DFKJ-408A บริหารงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
PRT-CTUA-409A ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ