คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    นักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6 เป็นผู้มีทักษะในการออกแบบภาพประกอบขั้นสูง มีทักษะการวางแนวคิดการออกแบบภาพประกอบในโครงการขนาดใหญ่ สามารถวางแผนประชาสัมพันธ์ผลงานภาพประกอบร่วมกับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 จะต้อง มีสมรรถนะใน ชั้น 5 แล้วจะต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วางแผนงานโครงการออกแบบภาพประกอบจากผู้ว่าจ้าง และ วางแผนการดำเนินงานโครงการออกแบบภาพประกอบด้วยตนเอง คุณสมบัติของนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6 ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสารเบื้องต้น มีการประยุกต์ใช้ตัวเลข สามารถเจรจาต่อรอง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความเป็นผู้นำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6 จะต้องเป็นผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสาขา นักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 5 และมีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบภาพประกอหนังสือและสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 5 ปี
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ 10 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาออกแบบภาพประกอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้ที่สนใจในการออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ศิลปิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-6-023ZA วางแผนการดำเนินงานโครงการออกแบบภาพประกอบจากผู้ว่าจ้าง
PUB-ZZZ-6-024ZA วางแผนการดำเนินงานโครงการออกแบบภาพประกอบด้วยตนเอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ