คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติหน้าที่ ในการใช้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกระบบรถไฟฟ้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นจะต้องผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด จึงจะสามารถทดสอบสมรรถนะในชั้นต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
30101 ตรวจสอบและควบคุมการใช้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงาน
30102 จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management)
30103 สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ