คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า ถอดประกอบสินค้าประเภทสำนักงาน การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับฝากสินค้า รวมถึงการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า
3. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
5. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
6. มีความสามารถพัฒนาระบบงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ในระดับการปฏิบัติงาน
7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2 หรือ มีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะในสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2 ได้แก่
2.1    บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
2.2    จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
2.3    บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
2.4    บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
2.5    บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
3. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุและที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พนักงานควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อและขนย้าย พนักงานปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติการขนย้ายสินค้า พนักงานปฏิบัติงานควบคุมยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานสำรวจสินค้าและสถานที่ในการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานประเมินและวิเคราะห์สินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบรายการสินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการขนย้ายสินค้า

หมายเหตุ : 
N/A
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-3-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
LOG-SHB-3-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้าแตกหักง่าย
LOG-SHB-3-056ZB บรรทุกและขนถ่ายสินค้าสิ่งมีชีวิต
LOG-SHB-3-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้างานศิลปะ
LOG-SHB-3-056ZB ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-3-056ZB ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
LOG-SHB-3-056ZB จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า
LOG-SHB-3-056ZB ตรวจสอบการประกอบสินค้าก่อนส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ