คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานบำรุงรักษายานพาหนะ
4. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดเตรียมและบำรุงรักษายานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 2
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตรงตามประเภทของยานพาหนะ
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถส่งเอกสารพัสดุและสินค้า โดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานขับรถส่งสินค้า  พนักงานส่งสินค้า  พนักงานขับรถ  พนักงานจัดส่งสินค้า  เจ้าหน้าที่ขับรถ บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของ เป็นต้น

หมายเหตุ : 

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-IIIK-237A จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-AORT-238A บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-CIFN-239A ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ