คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ การดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วน การคัดแยกสินค้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร การติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร การกำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร และการติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
3. มีทักษะการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
4. มีทักษะในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
5. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
6. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
7. มีการติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
8. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3 หรือ มีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะในสมรรถนะของอาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3  ได้แก่
    2.1    ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
    2.2    ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
    2.3    คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
    2.4    ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน
    2.5    ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ
    2.6    คัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

3. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 4 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน โดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานส่งข้อมูลเข้ากรมฯ พนักงานปฏิบัติการสินค้าสินค้าเร่งด่วน พนักงานปฏิบัติพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน  พนักงานปฏิบัติการส่งออกและนำเข้าเอกสารและพัสดุด่วน พนักงานบริการลูกค้าส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วน  เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกรมศุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศุลกากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ผู้ชำนาญการพิธีการศุลกากร หัวหน้างานด้านกรมศุล Shipping staff เป็นต้น

หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-4-048ZB ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
LOG-SHB-4-048ZB กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร
LOG-SHB-4-048ZB ติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0228-A : สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย

ยินดีต้อนรับ