คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ การดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วน และคัดแยกสินค้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข  
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
3. มีทักษะในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
4. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
5. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ระดับ 3 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน เช่น พนักงานส่งข้อมูลเข้ากรมศุลกากร พนักงานปฏิบัติการสินค้าสินค้าเร่งด่วน พนักงานปฏิบัติพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน พนักงานปฏิบัติการส่งออกและนำเข้าเอกสารและพัสดุด่วน พนักงานบริการลูกค้าส่งออกและนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน  เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกรมศุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ  Shipping staff เป็นต้น

หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-3-048ZB ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
LOG-SHB-3-048ZB ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
LOG-SHB-3-048ZB คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
LOG-SHB-3-048ZB ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน
LOG-SHB-3-048ZB ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ
LOG-SHB-3-048ZB คัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0228-A : สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย

ยินดีต้อนรับ