คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ควบคุมงานเชื่อมที่สามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วมในการจัดการงานภายในขอบเขตที่กำหนด สามารถอธิบายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. ใช้ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเชื่อม เหล็กกล้าไร้สนิม 3. ปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม   โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ชำนาญการเชื่อม ระดับ 4 ต้องมีความชำนาญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการสื่อสาร มีการพัฒนาตนเองและต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4 1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อม ระดับ 2 หรือ 3 ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อม และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 2. บุคลากรงานเชื่อมในตำแหน่งหัวหน้าช่างเชื่อม หรือหัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อมที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมในตำแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 3. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 4. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเชื่อม หรือ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 4 ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ งานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งหัวหน้าช่างเชื่อม หัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ช่างเชื่อมอาวุโส

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-GZIW-007B การปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
WEL-SPIO-009B การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น
WEL-DIFH-012B ใช้ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยินดีต้อนรับ