คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาช่างเย็บเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ ในการทำงานที่เป็นระบบ  ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ ดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า มีประสบการณ์ในงานเย็บเสื้อผ้า ซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ช่างเย็บเสื้อผ้าสตรี   ช่างเย็บเสื้อผ้าบุรุษ  ช่างเย็บเสื้อผ้าเด็ก  ช่างเย็บเสื้อผ้าชั้นใน  ช่างเย็บเสื้อผ้ากีฬา        
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA……….

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-TAI-1-004ZA การทำงานที่เป็นระบบ
TEX-TAI-1-005ZA ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
TEX-TAI-1-000ZA ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
TEX-TAI-1-003ZA จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ