คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องถมเชิงลึก

2. มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการประสานงานด้วยภาษาไทย และภาษาพื้นถิ่นอาเซียนหรือภาษาสากล

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และกำหนดนโยบายบริหารจัดการองค์กรด้านการเงิน และการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานในมิติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานต่างๆ และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ซับซ้อนภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสื่อสารข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และถ่ายทอด สืบสานภูมิปัญญา องค์ความรู้และ/หรือ เป็นศูนย์กลางการศึกษา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 7

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องถม และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเครื่องถม

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-NIE-7-038ZA จัดการงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม เครื่องถมประเภทเครื่องใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ