คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงยาถมและตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องประดับและเครื่องใช้ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย และ/หรือภาษาพื้นถิ่นอาเซียน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสอนงานเบื้องต้นได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเขียนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องถม และมีเอกสารการรับรองจากหน่วยงานหรือมีผลงานด้านเครื่องถม

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-NIE-4-024ZA ลงยาถม ทาทองชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ
CRA-NIE-4-025ZA ตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ