คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย ขนถ่ายสินค้าผ่านแดน ส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า ดำเนินการเตรียมการและประสานงานการนำเข้าสินค้าผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผ่าน พิธีการศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปีและผ่านการสอบให้เป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-4-003ZA ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง
LOG-EXI-4-006ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า
LOG-EXI-4-007ZA รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
LOG-EXI-4-009ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-4-010ZA ดำเนินการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-4-011ZA เตรียมการและประสานงานการนำเข้า สินค้า ผ่านแดน (cross border)
LOG-EXI-4-012ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ