คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นรูป ตกแต่ง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักสาน และมีเอกสารรับการรับรองจากหน่วยงาน หรือมีผลงานด้านเครื่อง จักสาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-WIC-3-024ZA ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับการอนุรักษ์
CRA-WIC-3-025ZA ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์
CRA-WIC-3-026ZA ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานสำหรับการอนุรักษ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ