คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการย้อมสีเส้นใย และการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทยและ/หรือภาษาพื้นถิ่นอาเซียน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสอนงานได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เขียนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านผ้าทอและผลงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-HPX-4-128ZA ทอผ้าด้วยเทคนิคผสมผสาน
CRA-HPX-4-129ZA ย้อมสีเส้นใยสำหรับผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ