คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ลวดลายตกแต่งผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน โดยบุคคลจะต้อง มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานและมีทักษะเรื่องความปลอดภัย

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านผ้าทอและแสดงผลงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-HPX-2-073ZA ประดิษฐ์ลวดลายตกแต่งผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 4
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ