คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ขนย้าย ติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษา รวมถึงสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2

           1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Rig Runner อย่างน้อย 240 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Rig Man อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

            1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Rig Man อย่างน้อย 240 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

   2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) และสนับสนุนการทำงานของแผนกริก (Rig) ได้แก่ Rig Man เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-2-107ZA ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-2-108ZA จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
-FIM-2-109ZA เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน
-FIM-2-110ZA ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
-FIM-2-111ZA ดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ