คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ตามใบสั่งงาน และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์ และตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2

         1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Runner อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

          1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) และสนับสนุนการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้แก่ Grip Man

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-2-094ZA จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
-FIM-2-095ZA จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
-FIM-2-096ZA ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
-FIM-2-097ZA ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ