คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถเลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์ จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler และโอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2

         1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 240 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Data Wrangler อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ

         1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Data Wrangler อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า

   2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และโอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน ได้แก่ Data Wrangler

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-2-054ZA เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-2-055ZA จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler
-FIM-2-056ZA เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler
-FIM-2-057ZA โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ