คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานที่กำหนดวิธีการไว้แล้วได้อย่างถูกต้อง ภายใต้คำแนะนำ การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. เตรียมการเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 

2. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

3. ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

4. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม

6. การเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพสาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2แม็ก ระดับ 2

1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานเชื่อมแม็ก โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. ช่างเชื่อมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเชื่อม หรือผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ หรือ

3. บุคคลที่ผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

4. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ หรือ

5. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, ASME ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกัน ได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเชื่อมแม็ก หรือบุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ งานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-PLTM-001B ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม
WEL-VOEB-003B การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
WEL-CDJA-030B เตรียมการเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ตามแบบงาน
WEL-SYMH-031B ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-SXBR-032B ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-TMMS-033B ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0107-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0200-A : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
CB-0201-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
CB-0246-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ