คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการและประสานงานเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

2. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้าสินค้า ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 ปีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้าสินค้าชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-2-002ZA เตรียมการและประสานงานเพื่อการส่งออก
LOG-EXI-2-005ZA เตรียมการและประสานงานเพื่อการนำเข้าสินค้า
LOG-EXI-2-008ZA เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ