คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ รวมถึงสามารถทำการทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่ง และสามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาการออกแบบในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสามารถบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขวิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-TQMV-022A วิเคราะห์และทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
BIT-LNQZ-023A วางแผนป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
BIT-SRDK-024A ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
BIT-QYYO-025A เสนอแผนนโยบายด้านทรัพยากรชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0270-A : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ