คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตาม วิธีปฏิบัติที่กำหนด ทั้งเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ไม่มีกำลัง (Non-active) หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Device) หรือการทดสอบด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 3” ต้องมีประสบการณ์ในการ ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถาน ประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 3” ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กำหนด 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

    รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 4 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC04 และ 104MT01

   รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 และ 103MT02 รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC05 104MT03 และ 104MT04

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 3” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-GQBG-254A ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) ตาม Work Procedure
MET-ISYO-255A ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์
MET-WKVX-256A ดำเนินการทดสอบ Leakage Test ของเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังตาม Work Procedure
MET-XMJC-257A ดำเนินการทดสอบ Electromagnetic Compatibility ของเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังตาม Work Procedure
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ