คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานอ่านแบบและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมืออุปกรณ์ทางกลหรือทางไฟฟ้า ในการทำงานประกอบเครื่องมือแพทย์ได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
     1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
     2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
     4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
     5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
     6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประกอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กำหนด 1 ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 และ 103MA02
รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC05 102MA01 และ 103MA03
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไปหลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-VPEY-095A คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
MET-WEFB-096A อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T
MET-ACKV-097A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MET-QEGG-098A ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MET-VMPO-125A ประกอบเครื่องมือแพทย์โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล
MET-ZEIZ-124A อ่านแบบและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
MET-LETX-099A ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
MET-EPEG-126A ประกอบเครื่องมือแพทย์โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ