คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยเครื่อง Multi-function หรือจัดทำโปรแกรมคำสั่ง CAM สำหรับเครื่อง CNC หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปหรือทุบขึ้นรูป และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งบุคคลจะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ของอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด 1 ใน 10 รูปแบบ ดังนี้
      รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 9 หน่วย คือ หนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ในการผ่านอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 102MM06 102MM16 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 9 หน่วย คือ หนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ในการผ่านอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 102MM07 102MM17 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 9 หน่วย คือ หนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ในการผ่านอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 102MM11 102MM15 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 4 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM08 102MM18 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 5 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM09 102MM23 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 6 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM10 102MM23 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 7 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM11 102MM23 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 8 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 8 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM12 102MM19 102MM20 และ 102MM24มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ 30 | P a g e
      รูปแบบที่ 9 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 8 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM13 102MM19 102MM21 และ 102MM24
      รูปแบบที่ 10 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 8 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 102MM14 102MM19 102MM22 และ 102MM24

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-FBMG-234A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องขึ้นรูป Multi-function
MET-TJIO-235A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่องกลึง CNC
MET-XYMG-236A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่องกัด CNC
MET-WLUV-237A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่อง WEDM/EDM
MET-UNGW-238A แก้กระบวนการผลิต
MET-PGCO-239A กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
MET-ZAFI-240A กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปยาง
MET-BNDW-241A กำหนดพารามิเตอร์ด้วยการทุบขึ้นรูป (Forging)
MET-GQEW-242A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่อง 3D Printing
MET-WXQK-243A เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ