คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 8 จะสามารถปฏิบัติงานบริหารงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
       1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
       2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
       3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
       4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
       5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
       6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 8” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 11 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7ของอาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโทในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 8” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 8 ตามที่ก าหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยคือ 101MD13 และ 101MD14

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบและออกแบบเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-KNPZ-093A บริหารงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
MET-BPIJ-094A กำหนดทิศทางและนโยบายด้านการตลาดเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ