คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพแฟชั่น ชั้น  4 จะสามารถถ่ายภาพแฟชั่นได้ และจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพแฟชั่น  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง  3 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพแฟชั่น  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ
ช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพแฟชั่น  ชั้น 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพแฟชั่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-XZCB-099A วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
PHO-IFLS-106A ถ่ายภาพแฟชั่น
PHO-BNCR-107A จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
PHO-XEEU-109A ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง
PHO-XIIN-110A รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0250-A : สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ