คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 ควรประกอบไปด้วย

-ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

-ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-ทักษะการใช้สารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน

-ทักษะในการระบุตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน

-ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน

-ทักษะในการประเมินและระบุการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางถนน

-ทักษะการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าทางถนน

-ทักษะการพัฒนาโมเดลการขนส่งสินค้า

-ทักษะการวิเคราะห์ทางเลือกการขนส่งสินค้าทางถนน และทักษะการนำเสนอทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขลูกค้าและแผนการใช้ทรัพยากรในการขนส่งสินค้าทางถนน รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน อย่างน้อย 3 ปี และ
2) ผ่านการอบรมในเรื่องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง หรือ
3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040101 - 04010

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน สาขาการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน และปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้เทคโนโลยี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-6-034ZB วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-6-035ZB นำเสนอแบบจำลองและทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0072-A : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ยินดีต้อนรับ