คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ต้องใช้ความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตที่กำหนด ทำงานภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามใบงาน 

2. ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 

3. ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 

4. ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม

6. การเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า

โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3

1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. ช่างเชื่อมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเชื่อม หรือผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ หรือ

3. บุคคลที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือ

4. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ หรือ

5. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, ASME ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ หรือบุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ งานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-VHM-3-002ZB ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม
WEL-VHM-3-019ZB การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า
WEL-VHM-3-020ZB เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน
WEL-VHM-3-021ZB ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ
WEL-VHM-3-022ZB ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ
WEL-VHM-3-023ZB ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0211-A : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
CB-0107-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0200-A : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
CB-0201-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
CB-0273-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0246-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ