คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานที่กำหนดวิธีการไว้แล้วได้อย่างถูกต้อง ภายใต้คำแนะนำ การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1. เตรียมการเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ตามแบบงาน 2. ปฏิบัติงานเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 3. ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 4. ปฏิบัติงานเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ด้วยความปลอดภัย 5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม 6. การเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมมิก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 2 1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานเชื่อมมิกโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 2. ช่างเชื่อมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเชื่อม หรือผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ หรือ 3. บุคคลที่ผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 4. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมมิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ หรือ 5. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, ASME ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมมิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเชื่อมมิก หรือบุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ งานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-PTL-2-001ZB ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม
WEL-CLKP-004B การเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม
WEL-SMVR-038B เตรียมการเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ตามแบบงาน
WEL-KUBF-039B ปฏิบัติงานเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-DBMX-040B ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-LFMQ-041B ปฏิบัติงานเชื่อมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0107-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0200-A : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
CB-0246-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ