คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานประจำในฟาร์ม แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ เลือกใช้วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยและข้อมูลการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญ และมีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

          หรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

          หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

  • ผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-204ZB เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
ARC-TBMU-369A เตรียมการเก็บเกี่ยวอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ