คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานตรวจติดตามสมรรถนะและความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้า ติดตามการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA) ควบคุมการทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Performance Test) สนับสนุนงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) และจัดทำรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า      

อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ระดับ 4 และมีประสบการณ์ทำงานอยู่ในระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยืนยัน
  2. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ระดับ 5 และมีประสบการณ์ทำงานอยู่ในระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยืนยัน
  3. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ระดับ 6 และมีประสบการณ์ทำงานอยู่ในระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ

 1. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงไฟฟ้า และปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยืนยันประสบการณ์การทำงาน

ความเกี่ยวเนื่องคุณสมบัติกับการประเมิน

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2. ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 6 ทั้งหมด
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3. ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 6 ทั้งหมด และพิจารณาให้ผ่านการประเมินโดยการสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้และทักษะตามแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่นำมายื่นในวันที่เข้ารับการประเมิน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า งานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW---6-007ZB ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบกำลังไฟฟ้า
GPW-EGS-6-073ZB ศึกษาหลักการทำงานโรงไฟฟ้า
GPW-EGS-6-074ZB ศึกษาหลักการบำรุงรักษา
GPW-EGS-6-075ZB ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
GPW-EGS-6-076ZB ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
GPW-EGS-6-077ZB ตรวจติดตามสมรรถนะและความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า
GPW-EGS-6-078ZB วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้า
GPW-EGS-6-079ZB ติดตามการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA)
GPW-EGS-6-080ZB ควบคุมการทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Performance Test)
GPW-EGS-6-081ZB สนับสนุนงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)
GPW-EGS-6-082ZB จัดทำรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ