คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานการตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ตรวจ ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้าน ไฟฟ้า ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน และมีทักษะการบริหารจัดการ แก้ไข ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน อย่างน้อย 3 ปี

2. มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือ บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในตำแหน่งงาน วิศวกร นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-6-008ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-6-046ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-6-047ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-6-048ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ