คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงาน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงาน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานใน โรงงาน ระดับ 7 สามารถปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีทักษะการบริหารจัดการ แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการ ด้านพลังงานในอาคาร ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือบุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน วิศวกร นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-005ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-7-031ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-7-032ZB จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-7-033ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ