คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อน อื่น ๆ อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ และมีทักษะการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้     

1.มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงาน อย่างน้อย 3 ปี

2.มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน หรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือบุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยช่างเทคนิค ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการอาคารหรือโรงงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-6-003ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-6-022ZB อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-6-023ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-6-024ZB อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-6-025ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
GPW-EME-6-026ZB อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-6-027ZB อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ