คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้า ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้า ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและทรัพยากรภายในคลังสินค้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ นวัตกรรมการทำงาน และการพัฒนาบุคลกากรอย่างต่อเนื่อง

2. สามารถสังเคราะห์ ประเมิน แก้ไขปัญหาวิกฤตขององค์กรได้

3. คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

4. สามารถคิดค้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 สาขาอาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้า ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 สาขาอาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า หรือมีประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 8 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-7-009ZA จัดการภายในคลังสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ