คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบไฟฟ้า) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบไฟฟ้า) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดลำดับการเขียนแบบด้วยการใช้โปรแกรมการเขียนแบบระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประเมินต้นทุนการผลิตระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางไฟฟ้า รวมถึง ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผลการปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 4 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 หรือ
1.5 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 หรือ
1.6 ผ่านการอบรมในหลักสูตรการออกแบบระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบไฟฟ้า) ระดับ 5
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-5-020ZB วางแผนออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
MCT-ZZZ-5-045ZB ออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
MCT-ZZZ-5-046ZB ตรวจสอบการออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
MCT-ZZZ-5-047ZB รายงานการออกแบบระบบไฟฟ้าของ work cell กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ