คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต โดยการกำหนดลักษณะของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน เลือกใช้ภาษาระดับสูงในการเขียนโปรแกรม การกำหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการทดสอบ ตรวจสอบระบบข้อมูล สัญญาณ การแก้ไขข้อผิดพลาดของขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต เพื่อให้ผู้ที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไปได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 3 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  หรือ
1.5 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 หรือ
1.6 ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต) ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-018ZB วางแผนในการเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต
MCT-ZZZ-4-042ZB เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-043ZB ทดสอบระบบเชื่อมฐานข้อมูลการผลิตเพื่อการบริหารจัดการ
MCT-ZZZ-4-044ZB จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเชื่อมฐานข้อมูลการผลิตเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ