คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต โดยการวางแผนงาน กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมหรือรับส่งสัญญาณจากแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล ประมาณจำนวนอินพุท/เอาท์พุท และหน่วยความจำ รวมถึงการวางแผนแบ่งส่วนโปรแกรม โดยการเขียนแผนภูมิสายงาน (Work Flow) เพื่อเตรียมการสำหรับการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการผลิต รวมถึงการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลในการผลิตระบบอัตโนมัติสอดคล้องกันได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 3 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  หรือ
1.5 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 หรือ
1.6 ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการผลิต ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต) ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-016ZB วางแผนในการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-032ZB เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-033ZB ทดสอบโปรแกรม PLC ในการควบคุมกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-034ZB ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม PLC ทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-035ZB จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของโปรแกรม PLC ในการควบคุมกระบวนการการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ