คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบหุ่นยนต์ โดยการวางแผนการทำงานของเครื่องจักรและหุ่นยนต์ เขียนแผนภูมิเวลาให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักรและระดับความปลอดภัย ทดสอบเวลาในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ กำหนดเงื่อนไขตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่สัมพันธ์กับ Instrument , Sensor และเครื่องจักรอื่น ๆ กำหนดแผนงานและการแบ่งงานระหว่าง PLC และหุ่นยนต์ รวมถึงการทดสอบระบบป้องกัน การหยุด และการเริ่มต้นของหุ่นยนต์ การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบหุ่นยนต์สอดคล้องกับกระบวนการผลิตตามที่วางแผนไว้ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 3 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  หรือ
1.5 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 หรือ
1.6 ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต) ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-015ZB วางแผนในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-036ZB เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-037ZB ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการการผลิต
MCT-ZZZ-4-038ZB ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ