คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำเล็บ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำเล็บ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถถ่ายทอด ยกตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์สุขภาพของเล็บ สอนวิธีการออกแบบเล็บ การใช้อุปกรณ์ การใช้วัสดุทำเล็บที่ได้มาตรฐาน สอนวิธีการบำรุงรักษาเล็บ และสอนจรรยาบรรณในวิชาชีพช่างทำเล็บ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนทำเล็บ ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4 มาแล้ว และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนทำเล็บ ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคเริมสวยอาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-5-008ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทำเล็บ
HDS-BUE-5-063ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมทำเล็บ
HDS-BUE-5-064ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมทำเล็บ
HDS-BUE-5-065ZB วางแผนการฝึกอบรมทำเล็บ
HDS-BUE-5-066ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมทำเล็บ
HDS-BUE-5-067ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมช่างทำเล็บ ตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
HDS-BUE-5-068ZB ประเมินผลการฝึกอบรมช่างทำเล็บ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ