คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ ทำการสอนสักคิ้ว  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ในวิชาชีพสักคิ้ว มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวร มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวรได้อย่างถูกวิธี สามารถสักตกแต่งคิ้วที่ต้องใช้ทักษะ และความสามารถพิเศษในระดับสูงได้ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสักตกแต่งคิ้ว และงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการสักคิ้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

          มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักคิ้วเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น  ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาจากการสักได้ และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพสักคิ้วอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4 มาแล้ว และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-5-005ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมสักคิ้ว
HDS-BUE-5-043ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมสักคิ้ว
HDS-BUE-5-044ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมสักคิ้ว
HDS-BUE-5-045ZB วางแผนการฝึกอบรมสักคิ้ว
HDS-BUE-5-046ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมสักคิ้ว
HDS-BUE-5-047ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมตามหัวข้อสักคิ้ว ที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
HDS-BUE-5-048ZB ประเมินผลการฝึกอบรมสักคิ้ว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ