คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ ทำการสอนเสริมสวยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ในวิชาชีพเสริมสวยที่ทำการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพเสริมสวยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยและความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรีระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมระดับ 4 มาแล้ว และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนทำผมสตรีระดับ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-5-003ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ วิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี การออกแบบทรงผม
HDS-BUE-5-030ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-5-031ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-5-032ZB วางแผนการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี ดัดผม ยืดผม การออกแบบทรงผม
HDS-BUE-5-033ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมสอนวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-5-034ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-5-035ZB ประเมินผลการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ