คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ ทำการสอนเสริมสวยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ในวิชาชีพเสริมสวยที่ทำการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพเสริมสวยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยและความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนเสริมสวย ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมระดับ 4 มาแล้ว และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนเสริมสวย ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนเสริมสวย ระดับ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-5-001ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ลักษณะเส้นผม โครงหน้า ออกแบบทรงผมบุรุษ
HDS-BUE-5-017ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมออกแบบทรงผมบุรุษ ทรงผมแฟชั่น ทำสีผม เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชา
HDS-BUE-5-018ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรมออกแบบทรงผมพื้นฐาน ทรงผมแฟชั่น ประกอบการฝึกอบรม
HDS-BUE-5-019ZB วางแผนการฝึกอบรมออกแบบทรงผมพื้นฐาน ทรงผมแฟชั่น การตัด ซอย เซ็ตผมบุรุษ
HDS-BUE-5-020ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมการออกแบบทรงผมพื้นฐาน ทรงผมแฟชั่น
HDS-BUE-5-021ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมออกแบบทรงผมพื้นฐาน ทรงผมแฟชั่น
HDS-BUE-5-022ZB ประเมินผลการฝึกอบรมออกแบบทรงผมพื้นฐาน ทรงผมแฟชั่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ