คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวร มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวรได้อย่างถูกวิธี สามารถสักตกแต่งคิ้วที่ต้องใช้ทักษะ และความสามารถพิเศษในระดับสูงได้ และสร้างสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสักตกแต่งคิ้ว มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการสักคิ้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

          มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักคิ้วเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น  ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม 

          สามารถแก้ปัญหาการสักที่เกิดข้อผิดพลาดได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเสริมสวย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (5142)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-4-001ZA วิเคราะห์สภาพผิวหน้าก่อนการออกแบบคิ้ว
HDS-BUE-4-002ZA วิเคราะห์โครงหน้าเพื่อออกแบบทรงคิ้วที่สวยงามเหมาะสมกับใบหน้า
HDS-BUE-4-003ZA จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการสักคิ้ว ทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล
HDS-BUE-4-004ZA ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการสักคิ้วอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
HDS-BUE-4-005ZA ดำเนินการสักคิ้วโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ สุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสักคิ้วตามที่ได้ออกแบบไว้
HDS-BUE-4-006ZA กำหนดสีและใช้สีบริเวณรอยสักอย่างมีมาตรฐานตามสุขลักษณะและมาตรฐานสากล
HDS-BUE-4-007ZA ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการสักคิ้วในการดูแลบำรุงรักษาด้านความสะอาดตามหลักสุขอนามัยและมาตรฐานสากล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ