คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-EEI-5-035ZB ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EEI-5-036ZB ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EEI-5-037ZB ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EEI-5-038ZB ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EEI-5-039ZB ออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EEI-5-040ZB ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ