คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกและจัดทำข้อเสนอโครงการ และสามารถกำหนดแผนการก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหางานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้อย่างถูกต้อง ทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วน สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างวางท่อประปาภายนอก ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างวางท่อ ไม่น้อยกว่า 9 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น ช่างประปา ช่างท่อ นายช่างประปา นายช่างโยธา หัวหน้าช่าง โฟร์แมน ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศประกาศนียบัตรปริญญาตรีและประกาศประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-HNZA-044A ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก
PUM-WIFY-045A จัดทำข้อเสนอโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0206-A : การประปานครหลวง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ