คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       เป็นผู้มีความสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ในการสร้างโมเดลในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัคคีภัย สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเกิดอัคคีภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตัดสินใจได้และมีประสบการณ์ด้านอัคคีภัยทั้งหมดทุกประเภทสามารถคิดค้นสร้างแนวทางใหม่ องค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและมีข้อแนะนำในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง  ระดับ 8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงมาไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรือมีนวัตกรรมด้านอัคคีภัย

4. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

    4.1 หลักสูตรระดับอำนวยการ เช่น หลักสูตรผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงระดับ 1 หลักสูตรผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นต้น และ

    4.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 400 หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพลิงไหม้ หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงได้  

5. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง  ระดับ 8 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....7.......หน่วยสมรรถนะ

6 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 7.  ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-8-063ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-8-064ZB ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-8-065ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-8-066ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-8-067ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-8-068ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
DPM-FIR-8-069ZB วิเคราะห์แนวทางป้องกันอัคคีภัยและจัดหานวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ