คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-8-063ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-8-064ZB ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-8-065ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-8-066ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-8-067ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-8-068ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
DPM-FIR-8-069ZB วิเคราะห์แนวทางป้องกันอัคคีภัยและจัดหานวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ